Adaptación (provisional) das programacións didácticas para o 3º trimestre do curso 2019-2020 (Covid-19).