Horarios para entrega de cualificacións finais do curso 2020-21.

En atención aos protocolos sanitarios para evitar a propagación da Covid-19, so se permitirá o acceso ao centro do/a alumno/a ou dunha persoa (pai, nai, titor/a legal) na súa representación e nos horarios establecidos.